pravidla.png, 12kB

 • Každý pretekár je po skončení povinný vrátiť čip, nestávajú sa majetkom pretekárov.
 • Prihlásení pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko, resp. riziko ich zákonných zástupcov, organizátor nezodpovedá za vzniknuté nehody.
 • Povinnosťou pretekára je byť dobre pripravený na preteky, čo sa týka celkového zdravia, ako aj úrovne pripravenosti.
 • Pretekár musí ovládať a sledovať pravidlá pretekov, ako aj dodržiavať pravidlá cestnej premávky a inštrukcie organizátora pretekov. Pretekári sa zdržiavajú v prevažnej miere na chodníkoch a vopred vyznačených trasách.
 • Pretekár je povinný sa nechať označiť podľa pokynov organizátora.
 • Pretekári nesmú blokovať, robiť náhle (prudké) pohyby, čím by prekážali v napredovaní iným pretekárom, či úmyselne alebo náhodne.
 • Pretekár musí absolvovať celú trať, tak ako ju vyznačil organizátor. Keď opustí trať, musí sa na ňu vrátiť na tom mieste, na ktorom ju opustil.
 • Pretekár sa správa k ostatným pretekárom, organizátorom a divákom slušne, s rešpektom a úctou.
 • Na trati nie je dovolené konzumovať alkohol.
 • Každému účastníkovi odporúčame zadovážiť si reflexné prvky.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade vopred ohláseného oznámenia o neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Výmena pretekára nie je možná.
 • Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.